Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bbril B.V.

 

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Bbril: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bbril B.V. gevestigd aan de Vennestraat 11 J te Lisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66107946;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Bbril en de klant;
   3. klant: de persoon die via de website een bestelling plaatst bij Bbril;
   4. website: de website bbril.nl die door Bbril wordt beheerd en waar brillen besteld kunnen worden.
 • Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Bbril en de klant.
  • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
  • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Bbril vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • Indien Bbril niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bbril in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

 • Aanbod
  • Het aanbod van Bbril is vrijblijvend.
  • Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf- of typefouten, op de website binden Bbril niet.
  • Het assortiment aan brillen dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.
 • Website
  • Bbril garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
  • Bbril is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

 • Gebruiksvoorwaarden
  • Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
  • Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
  • Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Bbril of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
 • Account
  • Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Bbril de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
  • Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Bbril kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Bbril daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • Prijzen
  • De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten.
  • Bbril heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
  • De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Bbril de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Bbril heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Bbril.

 

 • Bestellen van een bril op sterkte
  • Tijdens het bestellen van een bril op sterkte dient de klant goed na te gaan of hij de juiste gegevens, waaronder de gewenste sterkte van de glazen, correct invult. Wordt de bril op sterkte geproduceerd en geleverd op basis van verkeerde gegevens die de klant heeft ingevuld, dan is dat geheel voor risico van de klant en geeft dat de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of om de bril op sterkte te retourneren of te ruilen, zie ook artikel 13.

 

 • Betaling
  • De betaalmogelijkheden staan op de website vermeld.
  • Bbril heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

 

 • Levering
  • Bbril zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestelling.
  • De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres.
  • Alle door Bbril vermelde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
  • Indien Bbril de bestelling niet binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt Bbril de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Bbril de reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

 

 • Herroepingsrecht bij bril zonder sterkte
  • Is de bestelling van de klant een bril zonder sterkte, dan is het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel van toepassing.
  • De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de bestelling van Bbril heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde bril zonder sterkte wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.
  • Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met de bril zonder sterkte en de verpakking. De klant zal de bril zonder sterkte slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de bril zonder sterkte wenst te behouden.
  • Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bril zonder sterkte aan Bbril kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
  • Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant de bril zonder sterkte binnen 14 dagen naar Bbril terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
  • De klant kan ook, zonder eerst Bbril ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, de bril zonder sterkte binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 terugsturen naar Bbril. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  • Indien de klant op elektronische wijze aan Bbril kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Bbril na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
  • Is de geretourneerde bril zonder sterkte beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Bbril overeenkomstig artikel 12.11 aan de klant terugbetaalt.
  • Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van de bril zonder sterkte voor rekening van de klant.
  • Het risico van de retourzending rust bij de klant.
  • Bbril zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de aankoopprijs van de bril zonder sterkte restitueren.
  • Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht
  • Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 12 geldt uitdrukkelijk niet bij de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde brillen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant. Dit betreft alle brillen op sterkte.
  • Bij het aanbod wordt de klant uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.
 • Conformiteit
  • Bbril staat ervoor in dat de geleverde bril voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Aansprakelijkheid
  • Bbril kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • Bbril is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die de bril werkelijk heeft. Bbril is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Bbril is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.
  • Bbril is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Indien Bbril aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bbril beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bbril gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Bbril beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de aankoopprijs die de klant voor de bril aan Bbril betaald heeft.
 • Overmacht
  • Bbril is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bbril geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bbril niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Bbril of van haar leverancier; overheidsmaatregelen.
  • Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van de leverancier van Bbril.
  • Indien Bbril weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Bbril de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

 • Klantenservice
  • Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Bbril. De klantenservice van Bbril is bereikbaar:
   1. via het e-mailadres hello@bbril.nl
   2. via het telefoonnummer 0252-252002
  • Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  • Bij Bbril ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bbril binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 • Privacy
  • Bbril verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de overeenkomst tussen Bbril en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Bbril worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bbril gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Bbril zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.