Disclaimer

Disclaimer van de website www.bbril.nl van Bbril B.V.

 

 • Definities
  • In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
   1. Bbril: de gebruiker van deze disclaimer: Bbril B.V. gevestigd aan de Vennestraat 11 J te Lisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66107946;
   2. bezoeker: de bezoeker van de website;
   3. website: de website www.bbril.nl waar de bezoeker brillen bij Bbril kan bestellen en waar de bezoeker informatie kan vinden over Bbril.
 • Inhoud
  • Bbril behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  • Bbril kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, met uitzondering van hetgeen is opgenomen in artikel 2.3. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.
  • Het aanbod in de webshop op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden brillen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker mogelijk te maken. Afbeeldingen van de aangeboden brillen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden brillen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bbril niet.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  • De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s) berusten bij Bbril of bij haar licentiegever. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van Bbril of van haar licentiegever te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Bbril (delen) van de inhoud van de website te verveelvoudigen.
  • Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
 • Aansprakelijkheid
  • De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website staat.
  • Bbril garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bbril wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.
 • Links naar websites van derden
  • In het geval dat Bbril links van haar website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Bbril te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Bbril geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Bbril en Bbril verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Bbril in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.